Search
Close this search box.

Ochrana osobních údajů

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“): V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto informuji o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Informace o správci osobních údajů

Vánoční ozdoby, DUV- družstvo,

IČ: 00030074, se sídlem nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 48

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 499 320 133 / 228 nebo e-mailu:

machkova.lenka@vanocniozdoby.cz

(dále jen „Správce”)

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 1. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, adresa elektronické pošty). V případě, že naším klientem je právnická osoba, zpracováváme tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikujeme jako s kontaktními osobami našeho obchodního partnera.

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů (z kupní smlouvy) a obecně závazných právních předpisů.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

 1. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů provádí Správce.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 1. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 1. Informace o právech subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

–          Právo na přístup= právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;

–          Právo na opravu= právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;

–          Právo na výmaz („právo být zapomenut“)= právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;

–          Právo na omezení zpracování= právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;

–          Právo na přenositelnost údajů= Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

–          Právo vznést námitku= právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;

–          Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování= právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;

–          Právo odvolat souhlas= právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;

–          Právo podat stížnost= právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

Použití souborů cookies

 • V případě, že používáte webové stránky Vánoční ozdoby,DUV-družstvo, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které družstvo na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, k vyhodnocení Vašeho zájmu o zboží. 

 

Co jsou cookies?

 1. Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.
  1. K čemu cookies používáme?
   Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:
   • ke právné funkčnosti našich webových stránek
   • k bezpečnému přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran
   • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat
   • k zapamatování si obsahu nákupního košíku
   • k zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k požadavkům zákazníků
   • k analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů
   • k nabízení reklamy na zboží dle zájmu uživatele
  2. Naše webová stránka www.vanocniozdoby.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.

 

 • Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“).
 1. Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání
  • Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.
  • Jak lze upravit využívání cookies
  • Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou: